Az OLEA non-profit jótékonysági szervezet (továbbiakban OLEA) pályázatot hirdet 2020. szeptember 1-el kezdődő felsőoktatási tanulmányok támogatására.

A program célja

A program célja, hogy egyénre szabott anyagi, tárgyi és személyi segítséget nyújtson tehetséges fiataloknak a tanulmányaik sikeres elvégzéséhez az általuk választott felsőoktatási intézményben. A támogatás a felsőoktatási tanulmányok időtartama alatt vehető igénybe. A támogatott időszak alatt egy kirendelt mentor személyesen felügyeli, segíti a tanulót mind szakmai mind személyi tanácsadással. Az anyagi és tárgyi támogatás személyfüggő, ezeket az OLEA non-profit jótékonysági szervezet biztosítja. Mentoraink elismert és hiteles magyar származású szakemberek a műszaki és orvosi tudományok, művészet, politika és gazdaság különböző területeiről, így minden diák mellé az általa választott területen kompetens mentort tudunk rendelni. Elképzelésünk, hogy a mentorprogram résztvevői maguk is az elkövetkező generációk mentorává válnak majd.

A pályázásra jogosultak köre

Bármely magyarországi középiskolás diák nyújthat be pályázatot, aki:

 • 21 év alatti;
 • szeretne segítséget kapni egy (magyarországi vagy külföldi) felsőoktatási intézmény sikeres elvégzésében;
 • 12 vagy 13. osztályos középiskolai tanuló, akinek az érettségi vizsga/egyetemi felvételi a tárgyévben esedékes;
 • jó tanulmányi eredménnyel és ígéretes képességekkel rendelkezik, de anyagi vagy szociális körülményei miatt a felsőoktatási intézmény elvégzése önerőből nem tűnik lehetségesnek;
 • vállalja, hogy a programban való részvétel időtartama alatt neve, fényképe, elért eredményei az OLEA weboldalán feltüntetésre kerülnek;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követően a program „öregdiákok” („alumni”) listája alatt feltüntetésre kerül, és a támogatás lejártát követően 5 évig biztosítja elérhetőségét.

A program elsősorban az előbb felsorolt jelentkezőket célozza, de az elbírálás során egyedi esetek is előfordulhatnak.

Az elnyerhető támogatás részletei

A nyertes pályázó az alábbi támogatásokban részesül:

 • Rendszeres találkozó a mentorral, aki a diákot személyes tanácsaival látja el, szakmai preferenciáiba tartozó ismereteket közöl. A találkozó lehetőség szerint személyesen történik, amennyiben ez nem lehetséges, akkor interneten (pl. Skype) keresztül. A kapcsolattartás időpontjait a mentor és a diák közösen alakítják ki.
 • Személyre szabott anyagi és/vagy tárgyi támogatás, amely többek között lehet:
  • rendszeres lakhatási vagy utazási támogatás;
  • tanuláshoz szükséges eszközök biztosítása (pl. számítógép, hangszer, stb.);
  • tanulmányi kirándulások részvételi költségének biztosítása;
  • szakmai rendezvények részvételi díjainak fedezése.

A pályázat benyújtása

A pályázatot egy online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni. A részletes kitöltési útmutató és a pályázat leadásának internetes elérhetősége: https://oleafund.org/hu/mentorprogram-kitoltesi-utmutato-hu/

A pályázat jelentkezési határideje: 2020. április 30. (csütörtök) 23:00 óra

Csatolandó mellékletek:

Az alábbi felsorolásban a másolat alatt minden esetben a (kinyomtatott, aláírt) dokumentum eredeti példányának beszkennelt változata értendő. (Elektronikus aláírás, ill. az aláírások és pecsétek képként történő beillesztése nem elfogadott.)
A csatolandó dokumentumok feltöltésekor elfogadott dokumentumtípusok: doc, docx, txt, pdf, jpg, jpeg. A fájlok maximális összmérete: 30 MB.

 • A pályázati űrlap kitöltése után automatikusan generált pályázati adatlap keltezett és eredeti aláírással ellátott példányának másolata.
 • Kísérőlevél (max. 1 A4-es oldal), amelyben a pályázó röviden vázolja, hogy miért és milyen formában lenne támogatásra szüksége.
 • Évvégi bizonyítványok másolata az elmúlt 3 tanévből.
 • Eredeti aláírással ellátott, keltezett ajánlás másolata egy szülőtől, nevelőszülőtől, törvényes gondviselőtől vagy pártfogótól. A részletes kitöltési útmutatóban említett sablon használata kötelező!
 • Eredeti aláírással ellátott, keltezett ajánlás másolata egy tanártól. A részletes kitöltési útmutatóban említett sablon használata kötelező!
 • Személyi igazolvány másolata.
 • Lakcímkártya másolata.
 • Szülőktől munkáltatói jövedelemigazolás (álláskereső esetében munkaügyi központ igazolása a munkaügyi regisztrációról; nyugellátás esetén nyugdíjigazolás, rokkantság esetén rokkantságról szóló igazolás).
 • Amennyiben a család az önkormányzattól szociális ellátásban vagy ápolási díjban részesül, akkor önkormányzati igazolás ezek összegéről.
 • Fél évnél nem régebbi önkormányzati igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
 • Ha a pályázó rendelkezik nyelvvizsgával, akkor a nyelvvizsga bizonyítvány másolata.
 • Középiskola alatt végzett kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység esetén, oklevél és/vagy tanári/igazgatói igazolás.
 • Egyéb, a középiskola alatt teljesített szakmai vagy közéleti önkéntes tevékenység esetén tanári/igazgatói igazolás. Ilyen tevékenységnek minősül többek között szakkörök vagy egyéb körök vezetése, szervezése, illetve fiatalabbak bármilyen formában való mentorálása (pl. nyári táborban segítőként részvétel). Iskolán kívül végzett tevékenység esetén tanári igazolás helyett a szervezet vezetőjének, vagy az adott tevékenység szervezőjének igazolása szükséges.
 • Hátrányos helyzetű jelentkező esetében a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság határozata vagy igazolása.
 • Egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentum.

A pályázat elbírálása

Az értékelés menete:

 1. A pályázat formai elbírálása. A felhívás útmutatásait nem követő vagy hiányos pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
 2. A formailag elfogadott pályázatok értékelése. Az értékelést az OLEA kuratóriuma végzi egy előre meghatározott bírálati szempontrendszer alapján (ld. 1. sz. melléklet).
 3. A legtöbb pontszámot kapott pályázók meghívást kapnak egy személyes beszélgetésre.
 4. Az OLEA kuratóriuma dönt az ösztöndíjra jelöltek személyéről és az egyéni támogatások módjáról illetve összegéről (a jelentkezők számának és a rendelkezésre álló keretösszegnek figyelembevételével).
 5. A döntést követően az ösztöndíjra jelölt diákok 2020. június elején értesítést kapnak.
 6. A felsőoktatási felvételi eredmények ismeretében, az OLEA véglegesíti az ösztöndíjat nyert diákok listáját, és 2020. augusztus elején értesíti az érintetteket, illetve előkészíti az egyéni támogatási szerződést számukra.

Kiegészítő információk

 • Az OLEA kuratóriumának döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség.
 • A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség, kivéve, ha erre technikai okokból kerülne sor (pl. feltöltött csatolmány nem olvasható).
 • Az OLEA non-profit jótékonysági szervezet fenntartja a jogot, hogy módosított feltételeket és/vagy leadási határidőt határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
 • A pályázat beadásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát az OLEA non-profit jótékonysági szervezet a pályázati program végrehajtása érdekében kezelje. Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el.
 • A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphet fel az OLEA non-profit jótékonysági szervezettel szemben.
 • A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködők, döntéshozók, és közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt az OLEA mentorprogramban.
 • A pályázat benyújtásakor vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor valótlan, hamis adat szolgáltatása a pályázatból való azonnali kizárást von maga után.

További kérdések

További kérdések esetén kapcsolatfelvétel a palyazat@oleafund.org e-mail címen lehetséges.

1. számú melléklet: Szakmai elbírálás szempontrendszere

Szempont Iránymutatás a pontozáshoz Pontszám
A pályázó tanulmányi átlaga az elmúlt három évben Max. 15 pont
Motivációs levél tartalma és megfogalmazása 0 pont: hanyag megfogalmazás, konkrét célok meghatározása nélkül;
5 pont: átlagos megfogalmazás, rövid terjedelem, kevés konkrétum;
10 pont: átlagos megfogalmazás és motiváció;
15 pont: világosan megfogalmazott, megalapozott szakmai és személyes motiváció;
20 pont: alaposan átgondolt, tartalmas, meggyőzően kifejtett motiváció.
Max. 20 pont
Személyes motiváció és növekedési potenciál 15 pont, amennyiben a pályázónál a középiskolai évek alatt a folyamatos tanulás, fejlődés és önképzés utáni igyekezet állapítható meg, például az elért tanulmányi átlagok, versenyen elért eredmények, nyelvvizsgák, illetve egyéb társadalmi tevékenységek alapján. Max. 15 pont
A középiskola alatt végzett tudományos, művészeti vagy sporttevékenység 0 pont: nincs tudományos, művészeti vagy sporttevékenység;
5 pont: megyei szinten végzett tudományos, művészeti vagy sporttevékenység;
10 pont: országos szinten végzett tudományos, művészeti vagy sporttevékenység.
Max. 10 pont
Nyelvvizsgák 2 pont: B2 szintű (középfokú) komplex nyelvvizsga;
5 pont: C1-C2 szintű (felsőfokú) komplex nyelvvizsga.
Max. 5 pont
Felsőoktatási intézmény lakóhelytől való távolsága, utazás időtartama 0 pont: 0-50 km / fél óra alatt;
1 pont: 50-100 km / 1 óra alatt;
2 pont: 50-100 km / 2 óra alatt;
3 pont: 100-150 km / 3 óra alatt;
4 pont: 150-200 km / 4 óra alatt;
5 pont: Több mint 200 km vagy 4 óra.
Max. 5 pont
Szociális háttér Figyelembe véve az egy háztartásban lakók számát, az egy főre jutó jövedelmet, illetve egyéb hátrányos helyzetet. Max. 20 pont
Egyéb, a középiskolai évek alatt végzett szakmai vagy közéleti önkéntes tevékenység Ilyen tevékenységnek minősül többek között szakkörök vagy egyéb körök vezetése, szervezése, illetve fiatalabbak bármilyen formában történő mentorálása (pl. nyári táborban segítőként részvétel). Max. 10 pont

Maximálisan elérhető összpontszám: 100 pont.